Achievement

(Đạt được thành tựu)

Đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nhân sự, phát triển được nguồn lực chất lượng cao song hành cùng mục tiêu chiến lược của tổ chức.