BÁO CÁO

  • Báo cáo lãnh đạo kết quả định kỳ tháng/quý/năm 
  • Báo cáo lãnh đạo kết quả ngay sau khi tổ chức lớp học. 
  • Thông tin kết quả học tập tới quản lý và nhân viên