Creativity (Sáng tạo)

Mọi cấu thành phòng Đào tạo CETA đều được phát triển bằng phương thức, quy trình và nội dung giảng dạy sáng tạo.