ĐẠI SỨ NHÂN SỰ

ĐẠI SỨ NHÂN SỰ Premium
Hội nhập và chia sẻ văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng chương trình truyền thông nội bộ - gắn kết nhân viên.
Khảo sát và đo lường sức khỏe tinh thần.
Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Chương trình tư vấn tâm lý định kỳ.
Khảo sát và đánh giá trải nghiệm của nhân viên.
Hotline đại sứ nhân sự qua Telegram, Zalo, Email.