ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN

  • Phân tích thực nghiệm 
  • Đánh giá hiệu quả học tập và có đề xuất phát triển đội gũ. 
  • Đánh giá thay đổi ở học viên