KHẢO SÁT

  • Phân tích nhu cầu đào tạo của Lãnh đạo - phòng ban - cá nhân 
  • Phân tích mục tiêu công việc 
  • Phân tích tác nghiệp (kỹ năng cần có)
  • Phân tích dựa trên đánh giá nhân viên