TRIỂN KHAI

  • Đào tạo/ tái đào tạo kỹ năng cứng - nghiệp vụ 
  • Đào tạo kỹ năng mềm - phát triển các kỹ năng mềm phục vụ triển khai công việc 
  • Đào tạo xuyên suốt (theo lộ trình) 
  • Áp dụng hệ thống Elearning trong triển khai đào tạo