Chương trình đào tạo

Khoá học Design Thinking Innovation

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Có được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc, quy trình và công cụ của Tư duy thiết kế
 • Hiểu được suy nghĩ của một nhà tư tưởng thiết kế
 • Áp dụng khuôn khổ Tư duy thiết kế như một quy trình có cấu trúc để giải quyết vấn đề
 • Tìm hiểu các kỹ thuật lên ý tưởng để tạo ra những ý tưởng đột phá và cùng tạo ra hành trình trải nghiệm khách hàng được cải thiện
 • Cải thiện hiệu quả cá nhân bằng cách trở thành nhà cung cấp dịch vụ đồng cảm hơn

ĐỐI TƯỢNG: Các cấp quản lý tại doanh nghiệp

THỜI GIAN: Khoá học triển khai trong 1 ngày/lớp

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 20 – 25 học viên/lớp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Module 1: Giới thiệu Tư duy thiết kế

 • Tư duy truyền thống so với tư duy thiết kế cải tiến
 • Khung tư duy thiết kế
 • Tư duy thiết kế có thể cải thiện khả năng đổi mới và hiệu quả cá nhân của chúng ta như thế nào
 • Tư duy của một nhà tư tưởng thiết kế

Module 2: Khung Tư duy thiết kế –gồm 5 bước

 • Bước 1: Thấu hiểu – Thấu hiểu khách hàng/người dùng
  Để hiểu được trải nghiệm, tình huống và cảm xúc của người dùng mà bạn đang thiết kế, hãy sử dụng kỹ thuật quan sát, tương tác và đắm chìm
  Tìm hiểu cách áp dụng các công cụ như tính cách, bản đồ đồng cảm và phản hồi của người dùng
  Phỏng vấn đồng cảm
 • Bước 2: Xác định – Đóng khung cơ hội
  Để xử lý và tổng hợp các phát hiện nhằm hình thành Quan điểm của người dùng (POV) mà bạn sẽ giải quyết bằng cách xác định người dùng, nhu cầu và hiểu biết sâu sắc của họ được thu thập
  Tìm hiểu cách áp dụng các công cụ như POV, How Might We (HMW), bản đồ các bên liên quan, hành trình của khách hàng, bản đồ bối cảnh và bản đồ cơ hội
  Nắm bắt phát hiện & Xác định tuyên bố thách thức
 • Bước 3: Ý Tưởng – Khám phá ý tưởng & giải pháp
  Để tập trung vào việc tạo ra ý tưởng, chuyển vấn đề thành giải pháp và khám phá số lượng lớn và đa dạng các ý tưởng vượt xa các giải pháp rõ ràng cho một vấn đề
  Tìm hiểu cách áp dụng các kỹ thuật lên ý tưởng
Tác giả: NodeX