Chương trình đào tạo

Khoá học Mindset Transformation

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • HIỂU sự khác biệt giữa Tư duy Cố định và Tư duy Tăng trưởng
 • KHÁM PHÁ cách áp dụng Tư duy tăng trưởng tại nơi làm việc
 • ĐÁNH GIÁ Tư duy tăng trưởng có thể đóng góp như thế nào cho sự phát triển cá nhân
 • THỰC HÀNH một bộ công cụ thiết yếu để phát triển tư duy phát triển nhằm giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tăng động lực.

ĐỐI TƯỢNG: Các cấp quản lý tại doanh nghiệp

THỜI GIAN: Khoá học triển khai trong 1 ngày/lớp

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 20 – 25 học viên/lớp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Module 1 Nhận thức: Tầm quan trọng của tư duy tăng trưởng

 • Tại sao trí thông minh và tài năng không đảm bảo thành công
 • Từ mô hình Tư duy đến Kết quả
 • Một khởi đầu tích cực – Tạo tiền đề để làm nổi bật Thành tích và Thành công
 • Hiểu sự khác biệt giữa tư duy phát triển và tư duy cố định
 • Tư duy tăng trưởng là gì và làm thế nào để chúng ta học lại và sử dụng tư duy này nhiều hơn

Module 2; Hành động: Xây dựng sự tăng trưởng tư duy và áp dụng nó vào công việc

 • Các bước chính và thói quen hàng ngày để củng cố Tư duy Phát triển
 • Hiểu và tận dụng sức mạnh của Làm việc theo nhóm để tạo nền tảng vững chắc cho Khả năng phục hồi
 • Tạo ra một môi trường nơi nhân viên cảm thấy được kết nối và tin cậy
 • Sử dụng tư duy phát triển trong công việc để đạt được thành công
 • Duy trì văn hóa tư duy phát triển
 • Phản hồi tác động đến sự tập trung
 • Phản hồi về khả năng/kết quả tập trung vào hiệu suất
 • Phản hồi về quy trình tập trung vào tăng trưởng
 • Nguyên tắc phản hồi tốt
Tác giả: NodeX