LMS software

LMS software

Phòng đào tạo CETA sử dụng phần mềm Quản lý học tập – LMS với nhiều tính năng chuyên nghiệp như Quản lý lộ trình học tập, được học 15 – 20 bài học kỹ năng mềm có sẵn trên hệ thống, học viên được sắp xếp và tham gia các bài học hiệu quả. Phần mềm với các tính năng dành cho học viên, giảng viên nội bộ, các cấp quản lý của doanh nghiệp.