Mục tiêu 01

Giải quyết vấn đề nguồn lực chất lượng cao của tổ chức.