Mục tiêu 02

Giúp nhân viên cải tiến chất lượng công việc và đạt mục tiêu bán hàng.