Mục tiêu 04

Quản lý lộ trình học tập, đánh giá sự phát triển của nhân sự và chuẩn bị đội ngũ kế cận.