Mục tiêu 05

Đảm nhận vai trò đối tác chiến lược gắn với chiến lược kinh doanh và tăng lợi thế cạnh tranh.