Mục tiêu 05

Đề xuất phương án phát triển đội ngũ gắn với phát triển kinh doanh thông qua đào tạo.