Mục tiêu 01

Thực hiện các công việc hành chính, tuyển dụng, tính lương thưởng, bảo hiểm, đại sứ nhân sự, chuyên nghiệp đáp ứng quy mô của doanh nghiệp.