Mục tiêu đạt được từ CETA

Mục tiêu đạt được từ CETA

Khi vận dụng hiệu quả Phòng Đào Tạo CETA sẽ giúp cho việc kiểm soát và điều hành hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị trong Doanh nghiệp, qua đó sẽ giúp DN phát huy tối đa nguồn lực hiện có, đạt hiệu quả kinh doanh cao và tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường và đạt được các mục tiêu sau: