XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Mục tiêu đạt được của tổ chức - phòng ban - cá nhân 
  • Đối tượng đào tạo 
  • Phương pháp đào tạo 
  • Thời lượng và thời gian 
  • Ngân sách