Chương trình đào tạo

Khoá học Quản Trị Sự Thay Đổi

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Học viên nhận thức về sự cần thiết của sự thay đổi
 • Thích ứng và tích cực đón nhận sự thay đổi
 • Thiết lập kế hoạch thực hiện & triển khai sự thay đổi

ĐỐI TƯỢNG: Các cấp quản lý tại doanh nghiệp

THỜI GIAN: Khoá học triển khai trong 1 ngày/lớp

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN: 20 – 25 học viên/lớp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Module 1: Nhận thức về sự thay đổi

 • Hiểu đặc tính xã hội và kinh tế ngày nay: VUCA (Biến động – Không chắc chắn – Phức tạp – Mơ hồ)
 • Nhận biết về tầm quan trọng của sự thay đổi
 • Thay đổi chủ động (Proactive approach) & Thay đổi theo yêu cầu (Reactive approach)
 • Đánh giá khả năng thích nghi sự thay đổi của từng cá nhân (Test trắc nghiệm)

Module 2: Quy trình thực hiện sự thay đổi

 • Giới thiệu mô hình ADKAR về quản trị sự thay đổi (Awareness – Desire, Knowledge – Ability – Reinforcement)
 • Phân tích mô hình ADKAR: The What – Hiểu đúng, The Why – Ý nghĩa và mục đính, The How – Hành động và công cụ.
 • Nhận biết, đánh giá và xử lý các sự chống cự trong thay đổi
 • Xây dựng matrix vấn đề và giải pháp

Module 3: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và gây ảnh hưởng khi dẫn dắt sự thay đổi

 • Truyền thông (Communication) trong dẫn dắt sự thay đổi
 • Giao tiếp tạo động lực và cảm xúc tích cực khi thay đổi (Theo từng bước của quy trình ADKAR)
 • Phương pháp giao tiếp khi bị kháng cự (EPM: Empathy/Đồng cảm – Pinpoint/Chỉ ra vấn đề – Move forward/Hướng tới kết quả)
 • Học và áp dụng 06 nguyên tắc gây ảnh hưởng
Tác giả: NodeX